เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบรายงานงบแสดงสถานะทางการเงินระบบควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน และมีนายสุรเดช ไชยมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมจำนวน 23 คน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิทยาศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้


พิมพ์