เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การจัดทำแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย โครงการบริการวิชาการ" โดยมีบุคลากรสำนักวิจัยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้


พิมพ์