วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ
 

พันธกิจ

  1. บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
  3. ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชและสัตว์
  4. สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ
  5. ประสานงานเกษตรอินทรีย์และสร้างเครือข่าย

พิมพ์