ที่ชื่อกลุ่มชุมชนคำจัดกัดความรายละเอียด
1 ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ด้านการวิจัย    
2 ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ด้านการบริการวิชาการ    
3 ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ด้านสารสนเทศ    

พิมพ์