ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.1  การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสถาบัน
1.2  การแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจในระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
แนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.1 แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง (อุดหนุนวิจัย) และแบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.2 แนวปฏิบัติในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสถาบัน
 
ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.1 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ประโยชน์วิจัยสถาบัน
1.2 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบฟอร์มออน์ไลน์
1.3 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แหล่งทุนภายนอก 
1.4 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานสีเขียว(green office) สำนักวิจัยฯ
1.5 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตรวจรับข้อเสนอการวิจัย
1.6 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาการจัดซื้อ-จัดจ้าง
1.7 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRMS ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
คู่มือปฏิบัติงานที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คู่มือแหล่งทุนภายนอกด้านการวิจัย ปี2559
คู่มือแหล่งทุนภายนอกด้านบริการวิชาการ ปี2559
.
ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประสานงานโครงการวิจัย
1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประสานงานโครงการบริการวิชาการจากงบเงินอุดหนุน
1.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
1.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำโครงการวิจัยสถาบัน
1.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจ้างเหมาบริการ
1.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักเกณฑ์การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิจัยและบริการวิชาการ
1.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานการเบิก-จ่ายงบประมาณ
 
ปีงบประมาณ 2557
รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างโครงร่างงานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ของบุคลากรสำนักวิจัยฯ
1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอตำแหน่งทางวิชาการ
1.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำโปรแกรมสำเร็จรูป Google Apps มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
รายงานโครงการสุนทรียสนทนาเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย
คู่มือปฏิบัติงานที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Google Calendar เพื่อใช้ลดรอบการปฏิบัติงาน
 
ปีงบประมาณ 2556
รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.1 การบริหารจัดการงานวิจัย
1.2 การบริหารจัดการงานวิจัย(การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก) 
1.3 การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ(การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายใน) 
1.4 การบริหารจัดการงานบริการวิชาการย(การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงกาารบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก)  
1.5 การบริหารจัดการสำนักงาน(งานพัสดุ) 
1.6 การบริหารจัดการสำนักงาน(งานการเงิน) 
1.7 การบริหารจัดการสำนักงาน(งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ)
1.8 การบริหารจัดการสำนักงาน(งานสารบรรณ)
1.9 การบริหารจัดการสำนักงาน(งานสารสนเทศ)
1.10 การบริหารจัดการสำนักงาน(การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง)
คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.1 การใช้งาน Google Apps(ผลงานKMสำนักวิจัยฯที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับบุคคลประจำปี2556) งานบริหารและธุรการ
3.2 คู่มือปฏิบัติงานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ
3.3 คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำหนังสือราชการ งานบริหารและธุรการ
3.4 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ ฝ่ายปรับปรุงพันธุ์ฯ
3.5  คู่มือปฏิบัติงาน งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ
3.6 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์  ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมฯ 
 

พิมพ์