วันที่ 11 กันยายน 2561สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบกลไกและกระบวนการผลักดันการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ระบบกลไกและกระบวนการในการผลักดันให้มีการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
2. การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
4. การจำแนกประเภทผลการวิจัย และการดำเนินการเชิงรุกในการจัดการผลประโยชน์งานวิจัยและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
5. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
6. การถ่ายทอดองค์วามรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
7. การพัฒนาผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
8. การเผยแพร่ผลงานเชิงรุกและใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
9. การสร้างชุมชนต้นแบบ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการนำเสนอเรื่อง "การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" โดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 - 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


พิมพ์