fn1

รายละเอียด

กระบวนการการยืมเงินงบดำเนินงาน เงินงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการและงบโครงการพระราชดำริ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ผู้รับผิดชอบ นางกรรณิการ์ มีนิสัย
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการยืมเงินงบดำเนินงาน


พิมพ์