fn1

รายละเอียด

ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ผู้รับผิดชอบ น.ส.สนธยา ธงงาม
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
รายละเอียดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ


พิมพ์