fn1

รายละเอียด

แนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
1.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.การยืมเงินทดรองราชการ
3.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ นางจารุภา อินทะนัด


พิมพ์