การดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักวิจัยฯ

หมวด 1

หมวด 1

การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด ...

หมวด 2

หมวด 2

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

รายละเอียด ...

หมวด 3

หมวด 3

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

รายละเอียด ...

หมวด 4

หมวด 4

การจัดการของเสีย

รายละเอียด ...

หมวด 5

หมวด 5

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

รายละเอียด ...

หมวด 6

หมวด 6

การจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด ...

  • หน้าแรก