การดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักวิจัยฯ

หมวด 1

หมวด 1

การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด ...

หมวด 2

หมวด 2

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

รายละเอียด ...

หมวด 3

หมวด 3

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

รายละเอียด ...

หมวด 4

หมวด 4

การจัดการของเสีย

รายละเอียด ...

หมวด 5

หมวด 5

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

รายละเอียด ...

หมวด 6

หมวด 6

การจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด ...

แหล่งเรียนรู้สำนักงานสีเขียว (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

เรื่องที่ 1

เรื่องที่ 1

ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 2

เรื่องที่ 2

การจัดการมลพิษและของเสียในองค์กร

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 3

เรื่องที่ 3

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 4

เรื่องที่ 4

วัฏจักรภาวะเรือนกระจกต่อสุขภาวะผู้ใช้ในอาคาร

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 5

เรื่องที่ 5

การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 6

เรื่องที่ 6

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด ...

  • หน้าแรก

แหล่งเรียนรู้สำนักงานสีเขียว (สำนักวิจัยฯ)

เรื่องที่ 1

เรื่องที่ 1

การลดขยะด้วยแนวคิด3Rs

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 2

เรื่องที่ 2

10 วิธีในการประหยัดน้ำ

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 3

เรื่องที่ 3

คอมพิวเตอร์ Sleep mode VS Hibernate mode

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 4

เรื่องที่ 4

มาตรการอนุรักษ์พลังงานของสำนักวิจัยฯ

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 5

เรื่องที่ 5

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

รายละเอียด ...