Daco 4388580   MJU png

เกี่ยวกับโครงการ

หลักการสำคัญของสำนักงานสีเขียว (Green Office) คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำกิจกรรมต่างๆ ในสำนักงานให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยลดการใช้พลังงานและริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
สำนักวิจัยฯ จึงได้จัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งโครงการจะเน้นการให้ความรู้แก่บุคลากร ในการสร้างความเข้าใจ การบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน สิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เป็นสำนักงานน่าอยู่ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

พิมพ์

logogreen1

 

 

กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Copyright © 2024 กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้. All rights reserved.

qrcode

 

 


ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
1. https://maejo.link/?L=5GHb
2. E-mail: raemju@gmail.com
ผู้รับเรื่อง: นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
โทร.0 5387 3400