Daco 4388580   MJU png

เกี่ยวกับโครงการ

ชื่อหน่วยงาน : อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

สถานการณ์ปัจจุบันโลกประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ทวีความรุนแรงขึ้น ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติมีจำนวนลดลง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างฟุ่มเฟือย การไม่ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดการประหยัด ก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูและสร้างสมดุลให้กลับคืนธรรมชาติล้วนเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน ทั้งปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้น และขณะเดียวกันพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกลดลง การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงไม่ใช่การแก้สิ่งแวดล้อม หรือการควบคุมสิ่งแวดล้อม เนื่องจากคนเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาจึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง กำหนดแนวทางร่วมกันในการดำเนินการในทิศทางเดียวกันเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ตามอนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว และสำนักงานสีเขียว ได้กำหนดนโยบายเพื่อให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนและสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งเนินการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green University และ Green Office อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นส่วนหนึ่งภายใต้ชุมชนมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงดำเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกับระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยความร่วมมือของบุคลากรของส่วนงานในการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้เริ่มศึกษา เตรียมการ และดำเนินการการตามหลักเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ใน 6 หมวด และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2567 ต่อไป

พิมพ์

logogreen1

 

 

กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Copyright © 2024 กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้. All rights reserved.

qrcode

 

 


ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
1. https://maejo.link/?L=5GHb
2. E-mail: raemju@gmail.com
ผู้รับเรื่อง: นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
โทร.0 5387 3400