Daco 4388580   MJU png

BannerFontGreen66

หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวด/ตัวชี้วัด  หลักฐานการตรวจประเมิน
หมวด 2 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ
2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
(1) ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงในแผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
- ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
- การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการมลพิษและของเสีย
- การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ก๊าซเรือนกระจก
(2) ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ (1) โดยผู้รับการอบรมจะต้องมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
(3) ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบประเมินขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
(4) จัดทำประวัติการอบรมของบุคลากร

2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
     กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้มีการกำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมิน และบันทึกประวัติการฝึกอบรม รายละเอียดดังนี้
2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม
(1) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องเข้าใจเนื้อหาในการอบรม
(2) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจากหน่วยงานภายนอก ประวัติ ประสบการณ์
 
 2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร

2.2.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
 (1) กำหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารอย่างน้อย ดังนี้

 หัวข้อ ความถี่
1.นโยบายสิ่งแวดล้อม ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
2.ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
3.การปฏิบัติตามกฎหมาย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
5.เป้าหมายและมาตรการพลังงาน-ทรัพยากร (ได้แก่ น้ำ ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม กระดาษ และอื่นๆ) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
6. เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
7. ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
8.สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
9.ก๊าซเรือนกระจก ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

(2) กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร (ไม่จำกัดจำนวนช่องทาง)
(3) กำหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร (ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในและภายนอกสำนักงาน)
(4) กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร
 
 2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1 2.2.2 รณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องนโยบายสำนักงานสีเขียว(Green Office)อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงค์ https://researchex.mju.ac.th/goffice/index.php/policy
2.2.3 ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน) โดยจะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ 2.2.1(1)  
2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยต้องมีแนวทาง ดังนี้
(1) มีช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ไลน์ QR Code การประชุมเว็บไซต์
(2) มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
(3) มีการแสดงข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
(4) มีการรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ผู้บริหาร(บรรยายให้เหมาะสม)
2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม
(1) ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 เอกสารประชาสัมพันธ์การรับรู้
   
   

พิมพ์

logogreen1

 

 

กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Copyright © 2024 กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้. All rights reserved.

qrcode

 

 


ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
1. https://maejo.link/?L=5GHb
2. E-mail: raemju@gmail.com
ผู้รับเรื่อง: นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
โทร.0 5387 3400