Daco 4388580   MJU png

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. เพื่อส่งเสริมให้บริการ และการใช้บริการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบาย และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

พิมพ์

logogreen1

 

 

กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Copyright © 2024 กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้. All rights reserved.

qrcode

 

 


ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
1. https://maejo.link/?L=5GHb
2. E-mail: raemju@gmail.com
ผู้รับเรื่อง: นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
โทร.0 5387 3400