หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ
      2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม  การประเมินผลและบันทึกประวัติการฝึกอบรม
              (1) ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงใน แผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
                   - ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
                   - การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
                   - การจัดการมลพิษและของเสีย
                   - การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                   - ก๊าซเรือนกระจก
             (2) ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ(1)โดยผู้รับการอบรมจะต้องมากกว่าร้อยละ  80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
             (3) ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบ ประเมินขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
             (4) จัดทำประวัติการอบรมของพนักงาน
      2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม  
             (1) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องเข้าใจเนื้อหาใน การอบรม
             (2) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมีหลักฐาน แสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจากหน่วยงานภายนอก ประวัติ ประสบการณ์

2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
      2.2.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
              (1) กำหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารอย่างน้อย  ดังนี้

หัวข้อ ความถี่
1.นโยบายสิ่งแวดล้อม ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
2.ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
3.การปฏิบัติตามกฎหมาย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
4.ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
5.เป้าหมายและมาตรการพลังงาน-ทรัพยากร ได้แก่ น้ำ ไฟฟ้า และมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม กระดาษ และอื่นๆ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
6.เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
7.ผลการใช้ทรัพยากร พลังงานและของเสีย ทุกเดือน
8.สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
9.ก๊าซเรือนกระจก ทุกเดือน

            (2) กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร (ไม่จำกัดจำนวนช่องทาง)
            (3) กำหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร (ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในและภายนอกสำนักงาน)
            (4) กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร
      2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่ กำหนดในข้อ 2.2.1
      2.2.3 ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและ การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน) โดยจะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคนอย่างน้อยตาม ข้อ 2.2.1(1)
      2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้าน สิ่งแวดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยต้องมี แนวทางดังนี้
              (1) มีช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้าน สิ่งแวดล้อม เช่น ไลน์ QR Code การประชุม  เว็บไซต์
              (2) มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
              (3) มีการแสดงข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและการ จัดการ
              (4) มีการรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ ผู้บริหาร (บรรยายให้เหมาะสม)

พิมพ์