BN KM RAE

fn1

รายละเอียด  <--- Click

คู่มือการปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ
1.ความเป็นมาและความสำคัญ
2.คำจำกัดความ
3.หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.วัตถุประสงค์
5.ประโยชน์
6.ขอบเขค
7.ระเบียบและหลักปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
8.ขั้นตอนการดำเนินการ
9.การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
10.ขั้นตอนและวิธีการจำหน่าย
11.Work flow การปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ นางจารุภา อินทะนัด  นางสาวบัวลอย ธิยัน และนายศักดิ์นรินทร์ แก่นกล้า

fn1

รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
1.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ว่าด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
2.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3.แนวปฏิบัติฯ วิธีประกวดราคา e-bidding
ผู้รับผิดชอบ นางจารุภา อินทะนัด

fn1

รายละเอียด

แนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
1.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.การยืมเงินทดรองราชการ
3.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ นางจารุภา อินทะนัด

fn1

รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
1.สาระสำคัญของกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
3.ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ นางจารุภา อินทะนัด  นางสาวบัวลอย ธิยัน

fn1

รายละเอียด

กระบวนการการยืมเงินงบดำเนินงาน เงินงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการและงบโครงการพระราชดำริ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ผู้รับผิดชอบ นางกรรณิการ์ มีนิสัย
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการยืมเงินงบดำเนินงาน

Free Joomla! templates by AgeThemes