fn1

รายละเอียด  <--- Click

คู่มือการปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ
1.ความเป็นมาและความสำคัญ
2.คำจำกัดความ
3.หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.วัตถุประสงค์
5.ประโยชน์
6.ขอบเขค
7.ระเบียบและหลักปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
8.ขั้นตอนการดำเนินการ
9.การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
10.ขั้นตอนและวิธีการจำหน่าย
11.Work flow การปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ นางจารุภา อินทะนัด  นางสาวบัวลอย ธิยัน และนายศักดิ์นรินทร์ แก่นกล้า


พิมพ์