หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการ ดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
      1.1.1 มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการ สิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
              (1) มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน  เอกสาร/หลักฐาน
              (2) มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน    เอกสารหลักฐาน
      1.1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและ ครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดย แสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
              (1) การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
              (2) การควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย รวมไปถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
              (3) การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็น สำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
              (4) การสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้เกี่ยวข้อง
      1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง   เอกสาร/หลักฐาน
              (1) นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
              (2) มีการระบุวันที่การประกาศใช้นโยบาย สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
              (3) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องสามารถอธิบาย ถึงวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อม ของสำนักงาน
              (4) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องมีส่วนในการ ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อม ของสำนักงาน
      1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี
             (1) รายละเอียดของแผนจะต้องระบุการดำเนินงาน ครบถ้วนทุกหมวด
             (2) มีการกำหนดเวลาหรือความถี่ของการดำเนินการของแต่ละหมวด
             (3) มีการกำหนดแผนดำเนินการเป็นลายลักษณ์ อักษรและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
      1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้  
             (1) การใช้ไฟฟ้า  
             (2) การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  
             (3) การใช้น้ำ  
             (4) การใช้กระดาษ
             (5) ปริมาณของเสีย
             (6) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม   เอกสาร/หลักฐาน
      1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 
             (1) ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์ อักษร และลงนามอนุมัติ โดยคณะกรรมการหรือทีมงานจะต้องครอบคลุมทุกหมวด และ บุคลากร/ผู้แทนจากทุกฝ่ายในหน่วยงาน  
             (2) กำหนดอำนาจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบของ คณะกรรมการอย่างชัดเจน
      1.2.2 ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้าน สิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถามดังนี้
             (1) ประธาน/หัวหน้า
             (2) คณะกรรมการหรือทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบทุกหมวด (สามารถมอบหมายให้ ผู้ตรวจประเมินแต่ละหมวดสุ่มสอบถามได้)

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
      1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
             (1) มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงานครบถ้วน
             (2) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเหมาะสมและมีความเข้าใจ
             (3) ระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษ  ของเสีย ของแต่ละกิจกรรมจะต้องครบถ้วน
             (4) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม ครบถ้วน
             (5) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ  และฉุกเฉินครบถ้วน
             (6) มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง กับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นๆอย่างครบถ้วนและ ถูกต้อง
             (7) การประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
             (8) มีหลักฐานการกำหนดระยะเวลาในการทบทวน การระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
             (9) กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรือมีกิจกรรม เพิ่มเติม (เช่น มีแผนที่จะก่อสร้างอาคาร หรือเพิ่มเติมกิจกรรมของสำนักงานในอนาคตอันใกล้  เป็นต้น) จะต้องระบุกิจกรรมดังกล่าวด้วย (ถ้า มี)
      1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
             (1) มีสรุปรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
             (2) กำหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
             (3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญมีการดำเนินการตามมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางการแก้ไข ครบถ้วน  
             (4) กำหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อ ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะ ผิดปกติและสภาวะฉุกเฉิน
             (5) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและ สภาวะฉุกเฉินมีการดำเนินการตามมาตรการ  คู่มือ หรือแนวทางการป้องกันครบถ้วน

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      1.4.1 มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน โดยมีแนวทางการ ดำเนินงานดังนี้
             (1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
             (2) จัดทำรายการกฎหมายที่ครอบคลุมปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริบทของสำนักงาน
             (3) สามารถระบุแหล่งที่มาของกฎหมายและ ข้อกำหนดข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
             (4) สามารถระบุความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับ ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
             (5) กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ เกี่ยวข้องจะต้องเป็นปัจจุบัน
             (6) มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมายอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง  หมายเหตุ สำนักงานจะต้องค้นหากฎหมายท้องถิ่น เพิ่มเติม
      1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการ ดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โดย มีการดำเนินการดังนี้
             (1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการประเมินความ สอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
             (2) มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย ครบถ้วน
             (3) มีการอ้างอิงหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างครบถ้วนและถูกต้อง  กรณีที่พบว่าการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ กฎหมาย จะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
             (4) มีการกำหนดความถี่ในการประเมินความ สอดคล้องของกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติตามที่กำ หนดได้

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
      1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน จะต้องประกอบไปด้วย
              (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
              (2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับการเดินทาง
              (3) ปริมาณการใช้น้ำประปา
              (4) ปริมาณการใช้กระดาษ
              (5) ปริมาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ) (โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor ; EF) ขององค์การบริหารก๊าซเรือน กระจกล่าสุด)
      1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย
กรณีบรรลุเป้าหมาย
             (1) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง
กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
             (1) มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่ไม่บรรลุ เป้าหมาย
             (2) มีแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
             (3) มีการติดตามผลหลังแก้ไข
     1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน โดยจะต้องสอบถามดังนี้
             (1) ความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทำ สำนักงานสีเขียว
             (2) แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
             (3) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
                  หมายเหตุ
                             1. พนักงานที่ถูกสอบถามจะต้องอธิบายให้ได้ทั้ง 3  ข้อ
                             2. สอบถามพนักงาน 4 คนขึ้นไป

1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
      1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ โครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการดำเนินการดังนี้
              (1) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จะต้องสอดคล้องกับ นโยบายสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี นัยสำคัญหรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม
              (2) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สามารถวัดผลได้  
              (3) กิจกรรม/นวัตกรรมที่กำหนดในโครงการ สิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  
              (4) ระยะเวลาการทำโครงการมีความเหมาะสม
              (5) โครงการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  และจะต้องมีความเข้าใจ
      1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนว ทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
              (1) มีแผนการดำเนินโครงการหรือนวัตกรรมที่ชัดเจน
              (2) ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
              (3) มีการกำหนดความถี่ในการติดตามผลและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
              (4) มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
              (5) ดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตามเป้าหมายที่ กำหนด / กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมายมีการทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
              (6) มีการกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืนหลังบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร
      1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
              (1) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
              (2) มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มี ความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละหมวด เข้าร่วมประชุม
              (3) จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่าร้อย ละ ๗๕ ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการ สำนักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้า ร่วมประชุม
              (4) หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้  จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้ รับทราบ พร้อมรับข้อเสนอแนะ
      1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้
              (1) มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง
              (2) วาระที่ 1 การติดตามผลการดำเนินงาน ปรับปรุงระบบฯที่ผ่านมา
              (3) วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม
              (4) วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของ คณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม (ความเพียงพอและความเหมาะสม)  
              (5) วาระที่ 4 การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้าน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง แนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
              (6) วาระที่ 5 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบ ต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม
              (7) วาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และ วิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการ ดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
              (8) จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร  และภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง

พิมพ์