Daco 4388580   MJU png

หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการ ดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวด/ตัวชี้วัด  หลักฐานการตรวจประเมิน
หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการ ดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

1.1.1 มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
(1) มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน
(2) มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน

กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นแนวทางให้ส่วนของกลุ่มสำนักงานฯ ได้ดำเนินการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office)อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
1.กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน ดังนี้
เป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ในสำนักงาน x,xxx ตารางเมตร จำแนกเป็น
1.1 พื้นที่ในสำนักงาน ขนาด x,xxx ตารางเมตร
1.2 พื้นที่รอบสำนักงานที่เกี่ยวข้อง ขนาด x,xxx ตารางเมตร
รายละเอียดดังแนบ
- แผนผังอาคารกลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
2.ขอบเขตกิจกรรมและพื้นที่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา แบ่งเป็น
2.1 กิจกรรมและพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน ได้แก่...
2.2 กิจกรรมและพื้นที่ภายนอกอาคารสำนักงาน ได้แก่...
รายละเอียดดังแนบ
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดบริบทองค์กร ขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อม และขอบเขตกิจกรรมของอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 1.1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว โดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
(1) การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
(2) การควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย รวมไปถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(3) การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(4) การสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้เกี่ยวข้อง

 1.1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว โดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
รายละเอียดดังแนบ
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว(Green Office)อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
- รูปภาพประกาศฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้บุคลากรอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมการอบรมด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร การจัดการมลพิษและของเสีย และการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาความร่วมมือในลักษณะเครื่อข่าย เพื่อสร้งเครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้ร่วมกัน เพื่อจัดการโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพให้เอื้อต่อการลดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดการภูมิทัศน์และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อบริหารจัดการอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรด้านการจัดการขยะ (Zero Waste) ส่งเสริมการลดขยะโดยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้แก้วแทนแก้วพลาสติก การใช้ซ้ำ โดยไม่ก่อให้เกิดขยะเพื่อลดมลพิษและลดมลภาวะทางอากาศ ด้านการจัดการน้ำเสีย รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทน โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนตามเกณฑ์พัฒนาสำนักงานสีเขียว การจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการโดยพิจารณาถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริหารจัดการการขนส่งและการเดินทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรณรงค์ลดการปล่อยก๊ซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมการดำเนินงานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสุดท้าย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารร่วมให้การสนับสนุนและมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง
(1) นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด หรือได้รับมอบอำนาจ
(2) มีการระบุวันที่การประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
(3) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องสามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
(4) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องมีส่วนในการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง
กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว มีการจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว(Green Office)อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566
รายละเอียดดังแนบ
(1) นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว(Green Office)อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่มีหลักฐานการลงนามจากผู้บริหารสูงสุดหรือผู้มีอำนาจ
   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้บุคลากรอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมการอบรมด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร การจัดการมลพิษและของเสีย และการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   เพื่อพัฒนาความร่วมมือในลักษณะเครื่อข่าย เพื่อสร้งเครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้ร่วมกัน
   เพื่อจัดการโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพให้เอื้อต่อการลดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดการภูมิทัศน์และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
   เพื่อบริหารจัดการอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรด้านการจัดการขยะ (Zero Waste) ส่งเสริมการลดขยะโดยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้แก้วแทนแก้วพลาสติก การใช้ซ้ำ โดยไม่ก่อให้เกิดขยะเพื่อลดมลพิษและลดมลภาวะทางอากาศ ด้านการจัดการน้ำเสีย รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทน โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนตามเกณฑ์พัฒนาสำนักงานสีเขียว
   การจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการโดยพิจารณาถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
   เพื่อการบริหารจัดการการขนส่งและการเดินทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
   เพื่อรณรงค์ลดการปล่อยก๊ซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมการดำเนินงานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสุดท้าย
   เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารร่วมให้การสนับสนุนและมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
(2) คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานสำนักงานสีเขียว(Green Office) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รวมถึงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของ กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รายละเอียดดังแนบ
(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว
แผนประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อม
- ครั้งที่ 1/2567 วันที่ ...
1.1.4 มีการกำหนดงานสำนักงานสีเขียวประจำปี
 (1) รายละเอียดของแผนจะต้องระบุการดำเนินงานครบถ้วนทุกหมวด
 (2) มีการกำหนดเวลาหรือความถึ่ของการดำเนินการของแต่ละหมวด
 (3) มีการกำหนดแผนการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
 
1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
 (1) การใช้ไฟฟ้า
 (2) การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 (3) การใช้น้ำ
 (4) การใช้กระดาษ
 (5) ปริมาณของเสีย
 (6) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 
1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้
(1) ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามอนุมัติ โดยคณะกรรมการหรือทีมงานจะต้องครบคลุมทุกหมวด และบุคลากร/ผู้แทนจากทุกฝ่ายในหน่วยงาน
(2) กำหนดอำนาจ บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน
 
1.2.2 ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถาม ดังนี้
 (1) ประธาน/หัวหน้า
 (2) คณะกรรมการหรือทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบทุกหมวด (สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบประเมินแต่ละหมวดสุ่มสอบถามได้)
 
1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
 (1) มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงาน
 (2) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเหมาะสมและมีความเข้าใจ
 (3) ระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ
 (4) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมครบถ้วน
 (5) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉินครบถ้วน
 (6) มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
 (7) การประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
 (8) มีหลักฐานการกำหนดระยะเวลาในการทบทวนการระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 (9) กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรือมีกิจกรรมเพิ่มเติม (เช่น มีแผนที่จะก่อสร้างอาคารหรือเพิ่มเติมกิจกรรมของสำนักงานในอนาคตอันใกล้ เป็นต้น) จะต้องระบุกิจกรรมดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)
 
 1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
 (1) มีการสรุปรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
 (2) กำหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
 (3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญมีการดำเนินการตามมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางแก้ไขครบถ้วน
 (4) กำหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉิน
 (5) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉินมีการดำเนินการตามมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางการป้องกันครบถ้วน
 
1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1 มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
(1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการรวบรววมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทำรายการกฎหมายที่ครอบคลุมปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริบทของสำนักงาน
(3) สามารถระบุแหล่งที่มาของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
(4) สามารถระบุความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
(5) กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นปัจจุบัน
(6) มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ สำนักงานจะต้องค้นหากฎหมายท้องถิ่นเพิ่มเติม
 
 1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานโดยมีการดำเนินการดังนี้
(1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
(2) มีการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
(3) มีการอ้างอิงหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง กรณีที่พบว่ามีการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายจะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
(4) มีการกำหนดความถึ่ในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่เหมาะสมและมีการปฏิบัตตามที่กำหนดได้
 
 1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
 1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน จะต้องประกอบไปด้วย
(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(2) ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทาง
(3) ปริมาณการใช้น้ำ
(4) ปริมาณการใช้กระดาษ
(5) ปริมาณการเกิดของเสีย
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor;EF) ขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกล่าสุด
 
1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย
 กรณีบรรลุเป้าหมาย
 (1) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
 (2) มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
 (3) มีแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ไม่บรรลุ
 (4) มีการติดตามผลหลังแก้ไข
 
1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน โดยจะต้องสอบถามดังนี้
 (1) ความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทำสำนักงานสีเขียว
 (2) แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 (3) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
หมายเหตุ
1.พนักงานที่ถูกสอบถามจะต้องอธิบายให้ได้ทั้ง 3 ข้อ
2.สอบถามพนักงาน 4 คนขึ้นไป
 
 1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการดำเนินการดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จะต้องสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(2) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สามารถวัดผลได้
(3) กิจกรรม/นวัตกรรมที่กำนดในโครงการสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(4) ระยะเวลาการทำโครงการมีความเหมาะสม
(5) โครงการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและจะต้องมีความเข้าใจ
 
1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  (1) มีแผนการดำเนินโครงการหรือนวัตกรรมที่ชัดเจน
  (2) ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
  (3) มีการกำหนดความถี่ในการติดตามผลและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
  (4) มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
  (5) ดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด/กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมายมีการทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
  (6) มีการกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดตามต่อเนื่องและยั่งยืนหลังบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 
1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานต่ออายุ)
1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร
1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
 (1) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
 (2) มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม
 (3) จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วมประชุม
 (4) หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้รับทราบ พร้อมรับข้อเสนอแนะ.
 
1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้
 (1) มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 (2) วาระที่ 1 การติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงระบบฯที่ผ่านมา
 (3) วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม
 (4) วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม (ความเพียงพอและความเหมาะสม)
 (5) วาระที่ 4 การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
 (6) วาระที่ 6 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 (7) วาระที่ 7 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
 (8) จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารและภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง
 

พิมพ์

logogreen1

 

 

กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Copyright © 2024 กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้. All rights reserved.

qrcode

 

 


ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
1. https://maejo.link/?L=5GHb
2. E-mail: raemju@gmail.com
ผู้รับเรื่อง: นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
โทร.0 5387 3400