Daco 4388580   MJU png

หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง

6.1 การจัดซื้อสินค้า
      6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เอกสาร/หลักฐาน
              (1) กำหนดผู้รับผิดชอบ และมีความเข้าใจ
              (2) ค้นหารายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และสามารถระบุแหล่งข้อมูลสืบค้นได้
              (3) จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสินค้าที่ใช้จริงในสำนักงาน โดยจะต้องระบุรายการสินค้า ยี่ห้อ  ฉลากสิ่งแวดล้อม วันหมดอายุการรับรองของ สินค้านั้น หากเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศจะต้องอ้างอิงหน่วยงาน/ประเทศ ให้การรับรองนั้นๆด้วย
              (4) แจ้งไปยังผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีที่ไม่มี ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                   หมายเหตุ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ  เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์  5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์  ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน  ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น
      6.1.2 ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
              หมายเหตุ ร้อยละของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเทียบกับปริมาณการซื้อ และ/หรือมูลค่าสินค้า
              (1) แสดงรายการสินค้าสำนักงานที่จัดซื้อทั้งหมด โดยระบุยี่ห้อและรุ่นสินค้า
              (2) แสดงฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสินค้า
              (3) คำนวณจำนวนร้อยละสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมโดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงรายการ สินค้า ปริมาณสินค้า และมูลค่า  
              หมายเหตุ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็น สินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ  เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5  ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์  ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน  ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น
      6.1.3 ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
              หมายเหตุ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็น สินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ  เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์  5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์  ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน  ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น

6.2 การจัดจ้าง
      6.2.1 ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
              (1) มีหลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้การรับรองโดยจะต้องแสดงหลักฐานการรับรองดังกล่าว
              (2) หากหน่วยงานไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รับรอง ทางสำนักงานจะต้องทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยเบื้องต้น
              (3) มีการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน
              (4) หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจะต้อง ได้รับการอบรมหรือสื่อสารเกี่ยวกับส านักงานสี เขียว และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเอง
              (5) หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นสามารถอธิบายแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมของตนเองได้
                   หมายเหตุ  
                   - หากหน่วยงานภายนอกมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรองจะต้องพิจารณาทุกข้อ  ยกเว้นข้อ (2)
                   - หากหน่วยงานภายนอกไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรองพิจารณาข้อ (2)- (5)
       6.2.2 ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานหรือ บุคคลที่เข้ามาดำเนินการ เช่น ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง  แม่บ้าน รปภ. พนักงานส่งเอกสาร เป็นต้น
                หมายเหตุ  
                (1) กรณีที่เป็นการว่าจ้างให้อยู่ประจำสำนักงาน จะต้องทำการประเมินอย่างน้อยเดือนละ 1  ครั้ง
                (2) กรณีที่เป็นการว่าจ้างไม่อยู่ประจ าส านักงาน  จะต้องท าการประเมินทุกครั้งเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน
       6.2.3 ร้อยละของการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรือ อื่นๆที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                หมายเหตุ
                (1) สถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น ISO14001 Green  Hotel ใบไม้เขียว ฉลากเขียว Green Office  หรือ Green Building เป็นต้น และมีการจั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ที่ ค า นึง ถึง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน และลดการ ก่อให้เกิดมลพิษ
                (2) ในกรณีที่ไม่มีสถานที่จัดประชุมที่ได้รับการ รับรองฯ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสำนักงาน  จะต้องเลือกสถานที่ที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด  และจัดประชุมในรูปแบบ Green Meeting  (ตามความเหมาะสมและเป็นไปได้) โดย จะต้องแสดงหลักฐานการคัดเลือกสถานที่ เหล่านั้น

พิมพ์

logogreen1

 

 

กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Copyright © 2024 กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้. All rights reserved.

qrcode

 

 


ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
1. https://maejo.link/?L=5GHb
2. E-mail: raemju@gmail.com
ผู้รับเรื่อง: นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
โทร.0 5387 3400