หมวด 4 การจัดการของเสีย

4.1 การจัดการของเสีย
      4.1.1 มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก  รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม มีแนวทาง การดำเนินงาน ดังนี้
              (1) มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรมภายในสำนักงาน และจัดวางถังขยะตามพื้นที่ทำงานต่างๆอย่างเหมาะสมทุกจุดที่สุ่ม ตรวจสอบ
              (2) มีการติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้องและ ชัดเจนทุกถังที่สุ่มตรวจสอบ
              (3) มีจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดย จะต้องมีพื้นที่รองรับขยะแต่ละเภทจากข้อ (1)  อย่างเพียงพอ
              (4) มีการทิ้งขยะถูกต้องทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ
              (5) มีการส่งขยะให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับจ้างที่ได้รับ อนุญาตตามกฎหมาย
              (6) มีการติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ (กรณีส่งให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือว่ามีการจัดการ อย่างเหมาะสม)
              (7) ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของสำนักงาน  (ยกเว้นเตาเผาที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง)
      4.1.2 การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง
              (1) มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
              (2) มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทครบถ้วนทุกเดือน
              (3) มีการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่าเป้าหมายที่ ได้กำหนดจากหมวด 1 ข้อ 1.1.5
              (4) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดมีแนวโน้มลดลง

4.2 การจัดการน้ำเสีย
      4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีแนวทาง ดังนี้
              (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย  และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล
              (2) มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรงดักเศษอาหาร มีบ่อดักไขมัน หรือมีระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมกับองค์ประกอบของน้ำเสีย
              (3) มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสีย
              (4) มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
      4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียโดยมีแนวทาง ดังนี้
              (1) มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตักและทำความสะอาดเศษอาหาร และไขมันออกจาก ตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมันตามความถี่ที่ กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน
              (2) มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือเศษอาหาร น้ำมันและไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไปกำจัดอย่างถูกต้อง
              (3) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
              (4) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่นๆ

พิมพ์