Daco 4388580   MJU png
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • ประชุมหารือการระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในอาคารและนอกอาคารฯ

เรื่อง:  ประชุมหารือการระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในอาคารและนอกอาคารฯ

วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา :

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดประชุมหารือการระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในอาคารและนอกอาคารฯ โดยได้รับเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด และคุณพิทยา สุนทราวงศ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ มาร่วมแลกแปลี่ยน ให้ความรู้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม301 สำนักวิจัยฯ

 

 

Free Lightbox Gallery

พิมพ์

logogreen1

 

 

กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Copyright © 2024 กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้. All rights reserved.

qrcode

 

 


ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
1. https://maejo.link/?L=5GHb
2. E-mail: raemju@gmail.com
ผู้รับเรื่อง: นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
โทร.0 5387 3400