Daco 4388580   MJU png

เรื่อง:  กิจกรรมอบรมให้ความรู้สำนักงานสีเขียว(Green Office)

วันที่: 4-9 ตุลาคม 2023
เนื้อหา :

คณะกรรมการกลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ได้จัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้สำนักงานสีเขียว(Green Office)หมวด 1-6 โดยได้เชิญคุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office)ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ กิจกรรมอบรมครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 301 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

Free Lightbox Gallery

พิมพ์

logogreen1

 

 

กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Copyright © 2024 กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้. All rights reserved.

qrcode

 

 


ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
1. https://maejo.link/?L=5GHb
2. E-mail: raemju@gmail.com
ผู้รับเรื่อง: นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
โทร.0 5387 3400