ชื่อพันธุ์

เขากวาง

ชื่อสามัญ

เขากวาง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phalaenopsis cornu-cervi (Breda) Blume & Rchb. f.

ผู้รวบรวมพันธุ์

นายธนวัฒน์ รอดขาว

หน่วยงาน

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
เขากวาง

วงศ์ Orchidaceae

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

ต้น ลำต้นสั้น มีกาบหุ้มลำต้น เจริญตาม แนวยอดใบ หนามีขนาดยาว 10-15 ซม. กว้าง 2-4 ซม. ค่อนข้างอวบน้ำและอ่อน
ดอก มีสีแดงเป็นช่อ2-3 ดอก แตกแขนง ช่อของดอกคล้ายเขากวาง แกนช่อแบน อวบน้ำขอบ 2 ข้างจะมีใบ ประดับรูปสี่เหลี่ยมเรียงเป็นระยะ ขนาดดอก 2.5-3 ซม. ฤดูกาลออกดอกทั้งปี โดยเฉพาะมิถุนายน - ตุลาคม
ราก เป็นแบบรากอากาศ(epiphytic)

แหล่งที่มา/ประวัติ

ถิ่นกำเนิด ไทย อินเดีย เมียนม่าร์ ลาว และมาเลเซีย สามารถพบได้ทั่วทุกภูมิภาคตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบชื้น

รูปภาพเพิ่มเติม

Invalid RSS link or you're not allowed to read this Picasa gallery or album.

Share this

Update

วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557
Top