เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษา การวิจัยในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ยิ่งสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้มากจะสามารถนำมาเป็นแหล่งอ้างอิง และแนวทางในการศึกษาวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ข้อมูลพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ขึ้น หรือแม้กระทั่งการเก็บรวบรวมพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่างๆ โดยนักวิจัย/นักวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีมาก แต่ไม่ได้รวบรวมข้อมูลไว้ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน ยังเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยนักวิจัย/นักวิชาการเอง ซึ่งกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์โดยนักวิจัย/นักวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจ ที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปวิจัย หรือพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอน และเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์โดยนักวิจัย/นักวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์โดยนักวิจัย/นักวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ทีมงาน
    นางทิพย์สุดา  ปุกมณี        หัวหน้าโครงการ
    นางสาวรังสิมา  อัมพวัน      ผู้ร่วมโครงการ
    นายปริญญา  เพียรอุตส่าห์  ผู้พัฒนาโปรแกรม
    นางณฤทัย  จินวงศ์          ผู้ประสานงานโครงการ
    นางรัตนา  ศรีวิชัย            ผู้ประสานงานโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร   

Top