ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย

[หลักฐานที่ต้องนำมาในวันปฐมนิเทศ] 

          1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ประกอบด้วย
                 1.1 ระเบียบผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (ประเภทนักศึกษา ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน)
                 1.2 ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
          4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
          5. สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร จำนวน 3 ฉบับ

  1. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

            หมายเหตุ โปรดรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

พิมพ์