รายงานการรายงานผล

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
 รายงานผลประจำเดือนกุมภาพันธ์ i3
 รายงานผลประจำเดือนมีนาคม i3
 รายงานผลประจำเดือนเมษายน i3
 รายงานผลประจำเดือนพฤษภาคม i3
 รายงานผลประจำเดือนมิถุนายน i3
 รายงานผลประจำเดือนกรกฏาคม i3
 รายงานผลประจำเดือนสิงหาคม i3
 รายงานผลประจำเดือนกันยายน i3
 รายงานผลประจำเดือนตุลาคม i3
 รายงานผลประจำเดือนพฤศจิกายน i3
 รายงานผลประจำเดือนธันวาคม i3

การใช้ google drive ในการส่งงาน

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
 คู่มือการใช้งาน Google Drive

i3

เอกสารการอบรม

อบรม SET 

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด

 รวม -MhESI_SET_20201228

i3

อบรม TDGA

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด 

 คู่มือการเข้าใช้งาน e-learning ในมหาวิทยาลัย

i3

อบรม Thai MOOC

ชื่อเอกสาร  ดาวน์โหลด

 เอกสารแนบ 4_ ซับไทย Mooc

i3

คู่มือ TPMAP

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
 กำหนดการอบรมPBM_TPMAP 22 ธ.ค. 63

i3

 เอกสารบรรยาย_แนะนำระบบ TPMAP

i3

 แนะนำระบบ TPMAP (ละเอียด)

i3

 แนะนำระบบ Logbook

i3

 เครื่องมือวิเคราะห์และเเสดงผลระบบ TPMAP

i3

 เอกสารคู่มือระบบ TPMAP_TPMAP Logbook

i3

 ขั้นตอนการนำข้อมูล TPMAP มาใช้ในรูปแบบ Microsoft Ex

i3

 TPMAP_สกอ_re (สภาพัฒน์ เชิงนโยบาย)

i3

คู่มือ PBM

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
 คู่มือ PBM-U2T i3

คู่มือการดำเนินงาน U2T

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
 คู่มือการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

i1

 คู่มือรวมเล่ม

i3

Address :
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

E-mail :
u2t.mju@gmail.com

Free Joomla! templates by AgeThemes