ชื่อเรื่อง(ไทย)

โครงการปรับปรุงถั่วดาบเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นถั่วสาส์นรัก

ชื่อเรื่อง(Eng)

SWORD BEAN IMPROVEMENT FOR LOVE MESSAGE PRODUCT

ชื่อผู้วิจัย(ไทย)

ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ อนุภัทร พรมเสน และชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์

ชื่อผู้วิจัย(Eng)

SIRIPORN PONGSUPASAMIT, ANUPAT PROMSAN AND CHALIT PONGSUPASAMIT

หน่วยงาน

สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร

โครงการปรับปรุงถั่วดาบเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นถั่วสาส์นรัก

บทคัดย่อ

จากการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะประจําพันธุ์และผลผลิตของถั่วดาบจํานวน 16 พันธุ์ ณ แปลงทดลองสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) พบว่า จํานวนกิ่งต่อต้น ความยาวฝัก ความกว้างฝัก ความยาวเมล็ด ความกวางเมล็ด น้ำหนักต่อเมล็ด และผลผลิตฝักแห้งต่อไร่ มีความแตกตางกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (P≤0.01 ) โดยสายพันธุ P.I. 364355 1 SD ให้ค่าเฉลี่ยของผลผลิตฝักแห้งต่อพื้นที่สูงสุดเท่ากับ 754.90 กิโลกรัมตอไร่ ส่วนพันธุ์ P.I. 49001 CN แสดงค่าเฉลี่ยของความกว้างของเมล็ด ความยาวของเมล็ดและน้ำหนักต่อเมล็ดสูงสุด จากการศึกษา 15 พันธุ์จัดอยู่ในกลุ่ม Canavalia ensiformis ส่วน P.I. 49001 CN จัดอยู่ในกลุ่ม Canavalia gladiata. เมล็ดพันธุ์ที่ได้ถูกนําไปใส่ข้อความเพื่อแปรรูปเป็นต้นถั่วสาส์นรัก 

Abstract

Sixteen sword bean accessions were compared for agronomic characters, yield components and yield per area in the randomized complete block design with 3 replications under the field condition. The analyses of variances for seed weight per seed and dry pod yield per rai indicated that the treatments were significantly different (P≤0.01). The highest mean for dry pod yield per rai was 754.9 kg per rai which derived from P I 364355 1 SD. While .PI 49001 CN gave the highest mean for seed width, seed length and weight per seed. From the present study, fifteen accessions were classified as Canavalia ensiformis group while P.I. 49001 CN was classified as Canavalia gladiata group. Love messages were written on seeds to produce love message products.

Top