ชื่อเรื่อง(ไทย)

การปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มผีเสื้อและคาร์เนชั่น

ชื่อเรื่อง(Eng)

Breeding Pinks and Carnation

ชื่อผู้วิจัย(ไทย)

เรวดี วุฒิจํานงค์ และเฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี

ชื่อผู้วิจัย(Eng)

REWADEE WUTTIJUMNONG AND CHALERMSRI NONTASWATSRI

หน่วยงาน

สาขาวิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร

การปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มผีเสื้อและคาร์เนชั่น

บทคัดย่อ

การศึกษาการปรับปรุงพันธุ์ผีเสื้อและคาร์เนชั่นพบว่า การผสมเกสรระหว่างคาร์เนชั่นกับผีเสื้อ chinensis หรือผีเสื้อ superbus หากใช่ผีเสื้อ chinensis หรือผีเสื้อ superbus เป็นแม่จะไม่สามารถติดเมล็ดได้ แตjเมื่อใช้คาร์เนชั่นเป็นแม่จะสามารถติดเมล็ดได?และเมล็ดจะสามารถงอกได้ดีเมื่อเพาะในสภาพปลอดเชื้อ สําหรับคู่ผสมอื่นๆพบว่าการผสมตรงหรือผสมสลับพ่อแม่ก็สามารถติดเมล็ดได้ เมื่อศึกษาถึงลักษณะของลูกผสมพบว่า ลูกผสมจะมีการกระจายตัวของลักษณะดอกและความสูงต้น ลูกผสมของคาร์เนชั่นกับผีเสื้อ chinensis  หรือผีเสื้อ superbus และลูกผสมผีเสื้อ chinensis กับผีเสื้อ superbus จะให้ลูกที่มีต้นสูง ในขณะที่การผสมระหว่างผีเสื้อ chinensis สายพันธุ์ Dynasty กับผีเสื้อ chinensis ขาวเตี้ยจะให้ลูกผสมที่มีต้นเตี้ยทั้งหมด  เมื่อผสมระหว่างต้นที่มีดอกซ้อนกับต้นที่มีดอกชั้นเดียว จะพบว่าลูกจะมีดอกซ้อน จากการศึกษาในครั้งนี้ ลูกผสมที่ได้จากทุกคู่ผสมจะมีลักษณะดอกที่แปลกใหม่และสีสันสดใสน่าจะใช้ประโยชน์ทางการค้าได้

Abstract

A study on pinks and carnation breeding found that the crossing between carnation and D. chinensis or D. superbus when using D. chinensis or D. superbus as female parent seed setting were fail. However when using carnation as female parent seeds could set and seeds germinated well in In vitro condition. For other crossing, seed could set by both direct and reciprocal crosses. The investigation on some characteristics of hybrid found that offsprings showed variation in flower and plant characteristics. The hybrids of carnation and D. chinensis, carnation and D. superbus and D. chinensis and D. superbus showed high plants whereas the hybrids of D. chinensis var. ‘Dynasty’ and  D. chinensis var. ‘white dwarf’ showed dwarf plants. When crossing between double flowers and single flowers the hybrid showed double flowers. From this study the hybrid showed new flower characteristic and bright color which can used in the comercial purpose.

Top